search-icon

Til læreren

Velkommen til Rundt om Holberg – en undervisningsside for gymnasiet med 24 centrale temaer om Ludvig Holberg. Ud fra næsten enhver tænkelig standard er Ludvig Holberg (1684-1754) en af Danmarks vigtigste forfattere. Hans kolossale og vidtspændende forfatterskab har præget dansk kultur gennem snart 300 år, og hans tekster er levende og tankevækkende den dag i dag. Hjemmesiden Rundt om Holberg præsenterer både kendte og mindre kendte sider af Holberg og hans store forfatterskab.

Rundt om Holberg

Indhold

Hjemmesiden giver en række veje ind i Holbergs store og mangesidige forfatterskab, der tæller mere end 14.000 bogsider. Der er lagt vægt på at sætte Holbergs tekster i forhold til hans samtid – oplysningstiden og enevældens Danmark-Norge.

Håbet er, at Rundt om Holberg vil kunne bruges i en række af gymnasiets fag: dansk, historie, drama, oldtidskundskab, religion, samfundsfag og billedkunst. Også i forbindelse med flerfaglige forløb og større skriftlige opgaver vil mange af Holbergteksterne være velegnede.

Hver af de 24 temasider kan læses og bruges uafhængigt af hinanden.

De Holbergtekster, som er behandlet på Rundt om Holberg, findes i den samlede digitale Holbergudgave, Ludvig Holbergs Skrifter (holbergsskrifter.dk). Alle links til Holbergtekster på Rundt om Holberg peger således på teksterne på holbergsskrifter.dk.

Ludvig Holbergs Skrifter er mange af Holbergs tekster gengivet i to versioner, den ene med bibeholdelse af de oprindelige udgavers stavemåder, den anden i moderne retskrivning. I Rundt om Holberg er der altid linket til de moderniserede versioner. Dog er ikke alle Holbergteksterne på holbergsskrifter.dk blevet ortografisk moderniseret, så i nogle tilfælde må man læse teksterne med de oprindelige 1700-talsstaveformer.

De tekster, som Holberg skrev på latin – bl.a. romanen Niels Klim – kan læses både på latin og i ny dansk oversættelse på Ludvig Holbergs Skrifter (holbergsskrifter.dk). Fra Rundt om Holberg linkes til de danske oversættelser.

Læs mere om Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker og holbergsskrifter.dkOm Rundt om Holberg, hvor man også kan læse mere om Sune Berthelsen, som har udarbejdet selve indholdet på siden.

Opbygning

Hjemmesiden er inddelt i 24 temasider, der hver især belyser væsentlige aspekter af Holbergs forfatterskab. På hver af disse sider finder man en præsentation, som efterfølges af opgaver til relevante Holbergtekster, suppleret, hvor det er nødvendigt, af ordforklaringer – alt sammen krydret med billeder og billedtekster.

Præsentationer

I de indledende præsentationer redegøres kort for det pågældende tema i Holbergs tekster og i hans samtid generelt. Der er lagt vægt på at trække tråde frem til vores egen tid.

Opgaver

Opgaverne forholder sig oftest direkte til Holbergs tekster, men bidrager indimellem også til at aktualisere teksternes tematik. Man finder tillige forslag til skriftlige opgaver, både analytiske og kreative.

Videointroduktioner

Til fire af emnerne (Komedierne, Biografien, Kvinderne og Oplysningstiden) er der desuden udarbejdet korte videointroduktioner.

Holbergspillet (under udarbejdelse) 

Holbergspillet kan spilles uden forudsætninger, men man klarer sig naturligvis bedre, hvis man først har orienteret sig på Rundt om Holberg. I spillet kommer spillerne gennem faserne i Holbergs liv og værk.

Søgefunktion

Hjemmesiden har en søgefunktion i øverste højre hjørne. Hvis du trykker på forstørrelsesglasset, kan du søge på enkelte ord og finde frem til hvilke temaer, der indeholder ordet. Når du er inde i det enkelte tema kan mac-brugere benytte cmd F, mens pc-brugere kan anvende ctrl F til at finde, hvor ordene anvendes.

Lektionsplaner

Nedenfor finder man eksempler på lektionsplaner. Men arbejdet med Holberg kan naturligvis tilpasses i mange forskellige retninger. Forhåbentlig kan materialet også inspirere til flerfaglige forløb.

Opgaveforslag

Efter lektionsplanerne følger en række opgaveforslag som forhåbentlig kan være til inspiration til større skriftlige opgaver.

Rigtig god fornøjelse med Rundt om Holberg i undervisningen!

Sune Berthelsen

PS: Har du ideer og kommentarer til hjemmesiden, er du velkommen til at skrive en mail til mig på se@g.nagym.dk

Lektionsplaner for Holbergforløb

Værklæsning af Jeppe på Bjerget

Enkelte moduler kan tages ud

[Hent lektionsplanen som pdf]

1. lektion: 

 • Hvad er oplysning?
 • Hvem er Holberg?
 • Lektie: Læs præsentationen til Oplysningen og præsentationen til Biografien
 • Løs opgaver i forbindelse med Oplysningen
 • Spil Holbergspillet 

2. lektion:

3. lektion:

4. lektion:

 • Dramatiseringsopgave af et uddrag af Holbergs Jeppe på Bjerget
 • Grupperne dannes på forhånd
 • Lektie: Læs på nettet om den opførelsestradition, I har fået tildelt
 • Læs det uddrag af komedien, I har valgt. Overvej, hvad den vigtigste pointe er i jeres tekststykke
 • Grupperne får 45 minutter til at forberede opførelse
 • Fremlæggelser foran hele klassen

5. lektion:

6. lektion:

7. lektion:

8. lektion:

 • Præsentation af undersøgelse af andre dele af forfatterskabet
 • Lektie: Skriv ½-1 side på baggrund af de undersøgelser, I foretog i 7. lektion (og eventuelt på baggrund af uddelegerede temaer)
 • Klassen inddeles i grupper med 3-4 medlemmer. I læser jeres tekster op for hinanden (15 minutter)
 • Diskutér ligheder og forskelle i jeres iagttagelser (10 minutter)
 • Fælles opsamling i klassen
 • Spil Holbergspillet

Værklæsning af Erasmus Montanus

Enkelte moduler kan tages ud

[Hent lektionsplanen som pdf]

1. lektion:

2. lektion:

3. lektion:

 • Gruppearbejde og -fremlæggelse af analyser
 • Lektie: Læs præsentationen til Sproget
 • Løs opgaverne om sproghandlinger i grupper
 • Fælles opsamling i klassen
 • Læs eventuelt en af de andre Holbergtekster med relation til siden om Sproget.

 4. lektion:

 • Gruppearbejde om brudstykker af Holbergkomedier
 • Gruppedannelser i forbindelse med dramatiseringsopgaver
 • Se udkast til dramatiseringsopgaver
 • Lektie: Læs det afsnit, som din gruppe har fået tildelt
 • Gruppearbejde: Forberedelse på fremførelse
 • Fremfør jeres brudstykker for klassen

5. lektion:

 • Uddelegér temasider til grupperne. Hver gruppe får ansvaret for et af de overordnede temaer. Grupperne bruger modulet på at forberede deres oplæg.
 • 6. lektion:
 • Grupperne fremlægger deres viden i matrixgrupper
 • Fælles opsamling – hvad er det vigtigste, vi har lært?

7. lektion:

 • Oplysningstiden – hvad kan vi bruge oplysningen til i dag?
 • Lektie: Læs præsentationen til Oplysningen og Eftertiden
 • Gruppearbejde, hurtigskrivning og diskussion om oplysningstiden
 • Opgaver findes på siden om Oplysningen

Ideer til større skriftlige opgaver om Holberg

Oplysningstidens kvindesyn

Redegør for kvindernes forhold i 1700-tallet.

Undersøg, hvilket syn på kvinder der kommer til udtryk i afsnittet om Jeanne d’Arc i Ludvig Holbergs Heltindehistorier (1745) [EJ MODERNISERET].

Diskutér, hvordan Holbergs opfattelse står i forhold til oplysningstidens idealer.

Oplysning og demokrati

 • Redegør for styreformen i Danmark og England (eller Frankrig) i 1700-tallet.
 • Undersøg, hvordan Holberg forholder sig til enevælden.
 • Diskutér, om oplysningstidens ideer kan ses som forudsætning for udviklingen af det moderne demokrati.

Oplysningstiden og landet

Redegør for bøndernes forhold i 1700-tallet.

Lav en analyse og fortolkning af Holbergs komedie Jeppe på Bjerget.

På baggrund af redegørelsen og analysen ønskes en diskussion af, om komedien kan opfattes som en kritik af fæstebøndernes vilkår i samtiden.

Diskutér eventuelt i forlængelse heraf årsagerne til de store landboreformer.

Engelsk og dansk – SRP

Gullivers rejser og Niels Klim

Redegør for hovedtræk ved oplysningstiden.

Lav en sammenlignende analyse og fortolkning af Swifts Gullivers rejser og Holbergs Niels Klim.

Diskutér med udgangspunkt i romanerne ligheder og forskelle i forhold til, hvordan oplysningstiden kommer til udtryk i Danmark og England.

Engelsk og dansk – SRP

Ægteskab og oplysning

Redegør for kvindernes forhold i 1700-tallet.

Foretag en sammenlignende analyse af Holbergs Zille Hansdatters Gynaicologia eller Forsvarsskrift for kvindekønnet (1722) (inddrag eventuelt Forberedelse til dobbeltportrættet Zenobia og Catharina Alexiewna i Heltehistorier (1739)) og Wollstonecrafts A Vindication of the Rights of Women 1792 (da: Forsvar for kvinders rettigheder) med særlig opmærksomhed på opfattelsen af ægteskabet.
Sæt teksterne i forhold til oplysningstiden.

Perspektivér eventuelt til ligestillingsudfordringerne i dag.

Religion

Holberg og religionen

Redegør for religionens plads i samfundet i 1700-tallet.

Undersøg, hvordan Holberg forholder sig til religionen.

Diskutér, i hvilken udstrækning Holberg bryder med sin tid.

Styreformer

Niels Klim og styreformerne

Redegør kort for enevældens historie. 

Undersøg kritikken af enevælden, der voksede frem i 1700-tallet. Inddrag i denne sammenhæng Molesworth og Montesquieu.

Lav en analyse og fortolkning af et uddrag af romanen Niels Klim.

Hvordan forholder Holberg sig til diskussionen om de rigtige styreformer?

Hvordan svarer Holberg på den kritik, som enevælden bliver stillet over for hos Molesworth og Montesquieu?

De fremmede

Holberg og Grønland

Redegør kort for Grønlands historie i 1700-tallet.

Undersøg i forlængelse heraf, hvordan Danmarks forhold til Grønland var i 1700-tallet.

Undersøg, hvordan Holberg taler om de fremmede. Overvej i denne sammenhæng, hvordan disse betragtninger relaterer sig til forhold i Holbergs samtid.

Perspektivér til diskussionen om indvandrere og 'de fremmede' i dag.

Sprog

Komedien og oplysningstiden

Redegør kort for de grundlæggende ideer i Oplysningstiden. (Alternativt: Redegør for hovedtræk i samfundsudviklingen i Oplysningstiden).

Lav en analyse og fortolkning af Holbergs Erasmus Montanus og/eller Jean de France med særlig opmærksomhed på, hvordan sproget bruges.

Diskutér, hvordan komedien fungerer som svar på udfordringer, som man stod over for på det tidspunkt, hvor komedien blev førsteopført.

Perspektivér til nutiden.

Matematik og dansk – SRP

Holberg og sandhedsbegrebet

Diskutér det matematiske sandhedsbegreb med udgangspunkt i grundlagskrisen omkring år 1900.

Inddrag boolesk matematik, og vis udvalgte sætninger. Undervejs skal du redegøre for matematiske bevistyper.

Analysér og fortolk Holbergs Erasmus Montanus med særlig opmærksomhed på argumentationsformerne i værket. 

Med udgangspunkt i diskussionen og analysen skal du placere og diskutere værket i forhold til sandhedsbegrebet.

Matematik og dansk – SRP

Holberg og syllogismer

Giv en redegørelse for matematisk udsagnslogik og for matematiske slutningsregler.

Gør rede for syllogismebegrebet, og vis, hvordan man ved hjælp af Venn-diagrammer finder ud af gyldigheden af en syllogisme.

Gør rede for begrebet sproghandlinger.

Giv en analyse og fortolkning af Holbergs Erasmus Montanus med fokus på anvendelsen af logisk argumentation og sproghandlinger. Forklar i lyset af ovenstående, hvorfor det går galt for Erasmus.

Diskutér med udgangspunkt i undersøgelserne af sproghandlinger og argumentation, om Erasmus Montanus er en komedie eller tragedie.

Overvej i øvrigt, hvad det var i samtiden, der gjorde, at Holberg skrev komedien.

Græsk – dansk – SRP

Homers Odysseen og Ludvig Holbergs Ulysses von Ithacia

Der ønskes en kort præsentation af Odysseus som helteskikkelse i Homers Odysseen med særligt henblik på en analyse og fortolkning af de to nævnte passager fra Homers Odysseen (9. sang vers 12-37 og vers 502-535).

I forlængelse heraf skal du give en analyse og fortolkning af Holbergs Ulysses von Ithacia med fokus på persongalleriet. Inddrag begreberne klassicisme og oplysning i analysen.

Diskutér vor tids syn på helte.