search-icon

Sproget

På denne side kan du læse om, hvorfor sprogudviklingen i 1700-tallet var så vigtig. Og du kan blive klogere på, hvordan og hvorfor Holberg undersøgte og udviklede sproget. Ud fra en række forskellige vinkler på sproget kan du få en forståelse af, hvor centralt sproget var for Holbergs forfatterskab. Bl.a. undersøger materialet, hvordan Holberg arbejdede med forholdet mellem sprog og identitet, mens opgaverne i forbindelse med Erasmus Montanus giver anledning til nogle overvejelser om forholdet mellem sprog og virkelighed. Endelig lægger materialet op til en diskussion af sprogudviklingen i dag.

Indhold

Sproget i perioden og Holbergs sprog

Bøger på dansk blev i 1700-tallet til en aktiv del af enevældens kulturpolitik. Jævne mennesker skulle opdrages til at være flittige og produktive borgere. Ved at give borgerne adgang til bøger var det tanken, at de ikke ville forledes til amoral og skørlevned. Holberg havde en væsentlig andel i udviklingen af det danske sprog i perioden, en udvikling, centralmagten i stadig højere grad engagerede sig i.

I skoleforordningen fra 1739 kom dansk ind som et af de områder, der skulle styrkes. Intet skulle studeres, som eleverne ikke først havde forstået på deres eget modersmål, og eleverne skulle lære at oversætte tekster til og fra latin.

I 1775 fik dansk en selvstændig plads på skemaet, så eleverne kunne lære at læse, skrive og stave. Ud over de praktiske og de moralske begrundelser for den aktive sprogpolitik ønskede man at forbedre sammenhængskraften mellem stænderne og mellem rigets forskellige dele.

Allerede i fortalen til sit første værk, Introduktion til de europæiske rigers historier (1711), nævner Holberg, at det havde været en vigtig forudsætning for at skrive værker, at der ikke tidligere var skrevet en europæisk historie på dansk.

I Natur- og folkeretten (1716) skrev Holberg, at han hvert andet år ville udgive nye bøger om nye emner, som aldrig var blevet behandlet på dansk før. Da Holberg 51 år gammel udgav sin store danmarkshistorie, skrev han, at han ville testamentere det, der var tilbage efter hans død, til det danske sprogs udvikling. Holbergs formue endte med at tilfalde Sorø Akademi og bidrog således til at genrejse den institution, som Christian 4. havde lagt grundstenen til.

I tråd med denne kraftige optagethed af at udvikle det danske sprog udskrev Holberg i 1737 en konkurrence om, hvem der kunne skrive det bedste danske digt – inspireret af den romerske digter Horats (65-8 f.Kr.) og den kunststøttende politiker Mæcenas (70-8 f.Kr.). Konkurrencerne fortsatte hvert halvår frem til 1740 og hver gang med krav om, at digtene skulle tage udgangspunkt i forskellige romerske digtere. I alt blev 24 digte trykt, og hvert af de trykte digte fik en skriftlig vurdering af Holberg.

Holberg var dybt optaget af den lange europæiske kultur- og litteraturtradition, og han forsøgte utallige steder i forfatterskabet at overføre ideer og sproglige stilarter til dansk. Ved at spejle sproget i de antikke forlæg udviklede han det, der kunne tales om på dansk. Med sproget som instrument ønskede han at forædle samfundet, og med udviklingen af sproget ville han gøre det tilgængeligt for bredere dele af befolkningen. Flere andre betydningsfulde mænd fulgte i Holbergs fodspor og udskrev konkurrencer om at udvikle sproget.

Sprogfornyelse eller fremmedord?

Holberg søgte at udvikle det danske sprog, så det kom til at fungere inden for nye domæner. Han lavede en række fordanskninger af fremmedord. Men der var grænser for, hvor langt han ville gå.

Holberg tog afstand fra de mest radikale purister i sin samtid. Hvis man sammenligner første- og andenudgaven af Holbergs danmarkshistorie, får man en tydelig fornemmelse af, hvordan han arbejdede med at udvikle sproget. De eneste ændringer, Holberg stort set foretog, var fordanskninger af fremmedord. Således bliver acqvireret til erhvervet, vivacitet bliver til hurtighed, og omina bliver til forvarsler.

Modsat denne tendens afviste Holberg ideen, da en ung kollega F.C. Eilschov (1725-1750) ville fordanske en lang liste med fremmedord. Bogsal skulle erstatte bibliotek, stjernekunst skulle træde i stedet for astronomi, mens auditorium blev til høresal og januar til glugmåned. For Holberg handlede det om, at forholdet mellem fornyelsen og det kendte skulle finde en gylden middelvej.

Fiktionens sprog

Måske var det i det fiktive forfatterskab, at Holbergs nysgerrighed efter og interesse for sproget kom allerstærkest frem. Hans optagethed af sproget var ikke alene et udtryk for den rationalistiske og pædagogiske ambition. I de fiktive værker lod Holberg ofte forskellige sproglige udtryksformer støde sammen. Høj stil stod over for lav, det landlige sprog stod over for bysproget, mens det lærde mødte det ulærde for blot at nævne nogle af kontrasterne. Gennem de sproglige sammenstød undersøgte Holberg, hvad der kunne siges, og han udfordrede sprogets grænser.  

Holberg eksperimenterede ofte med det absurde. I komedien Den stundesløse lod han den kedeligste (og måske også morsomste) kærlighedserklæring være en leg med tal. Kærlighedserklæringen bliver lagt i munden på den uformående og håbløse bogholdersøn, der naturligvis kun har tal som referenceramme. Når han skal tale om kærligheden, må parallellen til forholdet mellem kønnene findes i forholdet mellem nuller og ettaller. Hos Holberg bliver det kedelige uendelig sjovt gennem legen med sproget.  

Sprog og offentlighed

I komedien Mester Gert Westphaler (1723) optræder barberen, der altid taler og aldrig lytter. Han bliver et eminent eksempel på, hvordan enhver kommunikation bryder sammen. Holberg tog i komedien fat i en af de interessante udviklinger, som fandt sted i 1700-tallet, hvor adgangen til nyheder voksede, og politiske emner og store begivenheder ofte blev samtaleemner for borgerne.

Gert er kun overfladisk optaget af det, som sker, på samme måde som hovedpersonen i komedien Den politiske kandestøber. Problemet med Gert er, at han ikke fordøjer det, han læser, og ustandseligt fortaber han sig i ligegyldige detaljer. Den svære kunst for Holberg har været at fremstille hovedkarakteren så kedelig, at de andre personer/roller flygter, på en så morsom måde, at publikums interesse fastholdes.

Kommunikationen foregår på flere niveauer. Komedien handler om dialogen mellem rollerne, og den handler om kommunikationen mellem skuespillerne og publikum. Endelig kan komedien også ses som en kritisk refleksion over den offentlighed, som langsomt var ved at vokse frem.

Hvordan taler man med hinanden, og hvad taler man om?

Sprog og identitet

I komedien Jean de France er sproget også et helt centralt omdrejningspunkt. Man talte mange forskellige sprog i datidens København. Fransk talte man ved hoffet, latin var det internationale sprog blandt de lærde, og i hæren talte man tysk. Dansk talte man til tjenestefolkene. Hertil kom naturligvis nordmænd, færinger og islændinge fra rigets forskellige dele.

Jean de France er netop et udtryk for, hvordan forskellige sproglige sfærer støder sammen. Her møder vi den unge mand, der har været i Frankrig, hvor han har aflagt sig sit danske navn, Hans Frandsen, til fordel for det franskklingende navn Jean de France. Narren taber sig selv i forsøget på at hævde sig gennem det sprog, som han ikke har tilegnet sig særlig godt.

Komedien handler om, hvordan sproget er afgørende for at danne identiteten, og vi oplever, hvordan det kan gå gruelig galt, når formen ikke bundfælder sig. Udfordringen ved at finde sig selv var afgørende til stede i en verden, hvor der blev talt så mange forskellige sprog.  

Sproget og sociale klasser

Et sammenligneligt kultursammenstød har vi i komedien Jacob von Tyboe, hvor en soldat og en akademiker tørner sammen i kampen om den samme pige. Komikken kommer her af modstillingen af den tyskinspirerede militære jargon, der står over for den akademiske latindyrkelse. På Holbergs tid var 20 % af befolkningen i København soldater, mens byen samtidig rummede universitetet. Konflikten i komedien afspejler sammenstød, som faktisk fandt sted i samtiden. Det sociale og sproglige sammenstød i komedien tematiserer, hvordan sprog og identitet er vævet tæt sammen.

Sproget i fornuftens tjeneste

I komedien Erasmus Montanus er sproget også et helt centralt omdrejningspunkt. Den lærde nar Rasmus Berg har studeret på universitetet i København. Her har studierne fået ham til at skifte sit gode danske bondenavn ud med det latinske Erasmus Montanus. Han fylder sit sprog med latinske vendinger og benytter sig af manipulerende logik for at erobre magten. Således er både den sproglige stil og den måde, hvorpå Erasmus bruger sproget i sin argumentation, på spil. Komedien udleverer den forskruede nar, som glemmer at bruge den viden, han har opnået, fornuftigt i forhold til den praktiske verden.

Et helt centralt spørgsmål i Erasmus Montanus er af sprogfilosofisk art. Beskriver sproget blot virkeligheden, eller skaber sproget virkeligheden? For Erasmus handler striden om, at Jorden er rund, om hans ære og om at have ret. For beboerne på Bjerget handler det om at holde fast i det, de har, og om at holde fast ved troen.

Ovenfor er angivet nogle få eksempler på, hvordan Holberg trak sproget frem for at undersøge det. Mange flere kunne nævnes. Holberg var optaget af, hvordan fremmedsprog, modeluner og sociale grupperinger præger vores sprog, ligesom han var optaget af forholdet mellem viden, sprog og magt. Fælles for mange af komediernes undersøgelser af sproget er, at karaktererne ofte bruger sproget som led i et raffineret maskespil. Med udviklingen af sproget var det Holbergs håb at kunne bidrage til at skabe en gnidningsfri og velfungerende offentlighed.

Eftertiden

Holbergs sprog har haft en umådelig stor betydning i eftertiden gennem de mange opførelser af hans komedier på teatrene, gennem de mange læsere, han har haft, og gennem de mange forfattere, som har ladet sig inspirere. Her skal blot anføres to eksempler på væsentlige værker, der afgørende er præget af Holbergs sprog:

Store og gode handlinger

Ove Mallings bog Store og gode handlinger af danske, norske og holstenere, der blev udgivet i 1777, skulle bruges som læsebog, ordbog, historiebog og morallære i forbindelse med den patriotiske undervisning af skolebørnene. Værket fik stor betydning som grundbog i de mange skoler, der voksede frem i slutningen af 1700-tallet.

Mallings bog indeholdt en lang række beskrivelser af personer, der havde udført heltegerninger i danmarkshistorien – gerninger, som kunne stå som idealer for ungdommen. Når børnene læste bogen, blev de klogere på historien, samtidig med at de fik udviklet deres moral. Når de skulle skrive, kunne de, hvis de var i tvivl om, hvordan ord skulle staves, blot slå op i bogen. Det krævede naturligvis, at man kunne huske, hvor ordet stod. Den ubetinget vigtigste kilde til bogen var Holbergs værker, hvilket fremgår af henvisningerne i bogen.

Ordbog over det danske Sprog

Et andet udtryk for Holbergs store betydning for det danske sprog er Holbergordbogen, der fylder fem store bind. Ingen anden dansk forfatter har en tilsvarende bog. Da man udgav den største og mest betydningsfulde danske ordbog, Ordbog over det danske Sprog i 28 bind, trak man kraftigt på Holbergordbogen. Ordbog over det danske Sprog samlede eksempler på, hvordan ordene var blevet brugt gennem tiden fra Holberg og frem til redaktionens afslutning i 1955. Holbergs omfattende og mangesidige forfatterskab gjorde det naturligt at bruge hans værker som udgangspunkt for beskrivelsen af det danske sprog. 

Opgaver 

Erasmus Montanus (1731)

Her følger nogle sprogfilosofiske overvejelser, der kan bruges som grundlag for en forståelse af, hvilken rolle sproget spiller i Erasmus Montanus. I forbindelse med gennemgangen er der en række spørgsmål, som kan bruges i forbindelse med læsningen af komedien.

Logikken

Inden for sprogfilosofien er et af de grundlæggende spørgsmål, i hvilken udstrækning sproget beskriver virkeligheden. På den ene side står den antikke græske filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.), der var overbevist om, at man med logikkens hjælp kunne finde frem til, hvilke udsagn der var sande, og hvilke der var falske. Heroverfor står en moderne opfattelse af, at vi, når vi taler, ændrer verden. Kort sagt står logikken og sproghandlingsfilosofien over for hinanden. 

Sproget er ikke kun en beskrivelse af virkeligheden. Sproget har en langt større kraft og magt. Med sproget kan man styre verden, og man kan ændre verden. Og netop forholdet mellem sproget som beskrivelse af verden over for sproget som en handling i verden var Holberg optaget af. Erasmus Montanus bruger sit sprog til at afstive sit ego frem for at bruge det til at forbedre verden.  

Aristoteles forsøgte at opstille nogle retningslinjer for, hvordan man inden for sproget ville være i stand til at sige noget, der var sandt, ligesom han var optaget af at finde frem til, hvilke typer argumenter der ikke var sande. I forsøget på at finde logiske regler for sproget opstillede han en række syllogismer, dvs. argumenter, der består af en eller flere antagelser, som fører til en konklusion. I alt fandt han frem til 256. Heraf nåede han frem til, at 19 var gyldige, mens resten måtte kategoriseres som fejlslutninger.

Den mest berømte logiske fejlslutning i dansk litteratur er den, som Erasmus præsenterer sin mor for. Det er her, hvor han siger: ”En sten (C) kan ikke flyve (b). I [morlille] (A) kan ikke flyve (b), Ergo er morlille (A) en sten (C)!” Sætningen er en syllogisme. I eksemplet har vi to negationer, der fører til en konklusion

                      A er ikke b

                      C er ikke b

                      Ergo er A lig C

Det er ganske enkelt en formel fejlslutning.

Spørgsmål

 1. Prøv at opstille en tilsvarende syllogisme
 2. Forklar, hvorfor jeres syllogismer er sande eller falske
 3. Overvej, om der er sproglige udsagn, hvor vi ikke kan afgøre, om de er sande eller falske

Sproghandlinger

I 1962 udkom J.L. Austins (1911-1960) How to do Things with Words, og J.R. Searle (f. 1932) byggede videre på ideerne, da han i 1969 skrev Speech Acts. Med de to bøger skabte de to filosoffer sproghandlingsfilosofien. De to bøger gjorde op med tanken om, at sproget kun er en beskrivelse af virkeligheden. Her beskrev de, hvordan sproget ændrer verden, når det bruges. De to filosoffer taler om, at vi handler i sproget, når vi bruger det.

I forbindelse med sproghandlingsteorien kan vi opstille fem forskellige sproghandlinger.

De fem sproghandlinger

 1. De regulerende sproghandlinger – regulerer fysiske handlinger. Fx: ”Læs teksten”
 2. De informerende sproghandlinger – udveksler informationer. Fx: ”Det er en tekst”
 3. De følelses- og holdningsudtrykkende sproghandlinger – udtrykker følelser. Fx: ”Det er en spændende tekst”
 4. De samtalestrukturerende sproghandlinger – får samtalen til at hænge sammen. Fx: ”Lad os læse teksten og derefter tale om den”
 5. De rituelle sproghandlinger – bruger faste vendinger. Fx: ”Klokken er 7.27, og du er anholdt”

I forbindelse med de rituelle sproghandlingerne er der en særlig type af sproghandlinger. Det er de performative sproghandlinger, hvor man pga. de anvendte verber ændrer verden. Fx: døber, erklærer, vedtager.

I Erasmus Montanus oplever vi, hvordan Aristoteles’ logik støder sammen med tankerne i sproghandlingsteorien.

Tekst

Spørgsmål

Sprog og virkelighed – i forhold til Erasmus Montanus

 1. Find i Erasmus Montanus eksempler på, hvordan syllogismerne bliver brugt
 2. Find eksempler på, hvordan de forskellige sproghandlinger bliver brugt
 3. Diskutér med udgangspunkt i Erasmus Montanus tankerne om sproget som beskrivelse af virkeligheden over for tankerne om sproget som handling i verden
 4. Overvej, om Erasmus Montanus er en tragisk helt eller opblæst nar
 5. Overvej, om Erasmus Montanus er en komedie eller en tragedie (se afsnittet Forskellen på tragedie og komedie på siden om Komedierne)

Sproget i dag

Her følger nogle spørgsmål, som kan give anledning til en diskussion af nogle af de sproglige udfordringer, vi står over for i dag:

 1. Kan du finde eksempler på, at sprog og virkelighed støder sammen i dag?
  1. politisk korrekthed (neger-sort; slave-slavegjort; kønsstereotyper)
  2. reklamebranchen (omdefinerer produkter og tillægger varerne nye værdier)
 2. Kan du finde eksempler på forholdet mellem sprog og identitet i dag?
  1. sociale medier, musik, litteratur
  2. talesprog (sociolekter etc.)
 3. Kan du finde eksempler på, hvordan forholdet er mellem sprog og magt i dag?
  1. politiske diskurser
  2. fake news, alternative facts (alternative sandheder)

Introduktion til de europæiske rigers historier (1711) og Anhang til den historiske introduktion (1713)

Efter at Holberg havde udgivet Introduktion til de europæiske rigers historier i 1711, hvor det af fortalen tydeligt fremgår, at udviklingen af det danske sprog er et centralt projekt for Holberg, udgav han i 1713 sin anden bog, Anhang til den historiske introduktion, der var et geografisk supplementsbind til europahistorien.

Tekst

Spørgsmål

 1. Er der forskel på fortalen og på dedikationen?
 2. Hvad er det Holberg beder om i de to forskellige tekstuddrag?
 3. Hvordan er forholdet til sproget i de to tekster?
 4. Hvordan svarer Holbergs ambition i de to tidlige tekster til det, som du ved, at forfatterskabet senere udviklede sig til?

Ordforklaringer

beflitte  bestræbe
flatterer  smigrer
opleggeren  udgiveren
tilforn  tidligere
compendium  kortfattet fremstilling, sammendrag af større værk
offerere  overrække, give, forære
recommendere  at være i ens gunst
protection  beskyttelse
particuliere stater… historie  specialfremstillinger af de enkelte landes historie
itzige  nuværende
seculi  århundredes
materie  indhold, emne
Samuel Pufendorf  (1632-1694), tysk jurist og historiker, hovedskikkelse i natur- og folkeret
autors  forfatters
annectere  overtage
volumine  bind

Peder Paars (1719-1720)

I 1719-1720 skrev Holbergs sit store satiriske epos Peder Paars på vers, hvor han lod sig inspirere af de store fortællinger fra antikkens Grækenland og Rom. Imidlertid lod han det pompøse og patosfyldte sprog blive blandet med lavkomisk satire. Hvor Homers græske Iliaden og Odysseen fortalte den heroiske historie om, hvordan guder og mennesker bliver blandet ind i den trojanske krig, lod Holberg Peder Paars handle om, hvordan Paars rejser fra Kalundborg til Århus, hvor han skal møde sin forlovede. Med sig på sin færd har han sin tjener Peder Ruus og kokken Niels Johansen (Niels Kok). Undervejs havner de i et gudeligt skænderi, der ender med at misundelsens gudinde får blæstens gudinde til at føre Paars til Anholt, hvor han strander. I scenen om sprog, prutter og litteratur på modersmålet trækker det op til et slag, hvor fogeden på øen vil angribe Peder Paars. Fortælleren giver sig tid til en lille omvej.

Tekst

Spørgsmål

 1. Karakteriser genren
 2. Karakteriser fortælleren
 3. Beskriv de sproglige og stilistiske virkemidler
 4. Find eksempler på, hvordan høj og lav stil støder sammen
 5. Find eksempler på genresammenstød
 6. Undersøg, hvordan modersmålet bliver behandlet
 7. Perspektivér overvejelserne om sproget til i dag

Jacob von Tyboe (1725)

I komedien optræder der tre bejlere til den samme pige. Den naragtige soldat Jacob von Tyboe står stejlt over for den lærde nar Tychonius. Soldaten taler tysk, mens akademikeren ynder at tale latin. Ved siden af de to står den besindige Leonard.

Komedien konfronterer de to enøjede kulturer, som kamphanerne repræsenterer. Holberg udstiller de lattervækkende træk, der kommer til udtryk i klædedragten, i verdenssynet og i sproget.

Antageligvis har Holberg ladet sig inspirere af begivenheder, som fandt sted i samtidens København. Sammenstød mellem akademikere og soldater var nemlig ikke ukendte i samtiden. København var garnisonsby og universitetsby på samme tid.

Tekst

Spørgsmål

 1. Kan man allerede ud fra rollelisten gøre sig forestillinger om, hvem der hører sammen?
 2. Hvad er Oldfux’ funktion, og hvorfor handler han, som han gør?
 3. Hvordan får karaktererne individuelt liv gennem replikkerne?
 4. Hvad går diskussionen om navne og navneforandringer ud på?
 5. Hvad er tankerne i diskussionen om inddragelsen af fremmedsprog?
 6. Hvad kan poesien bruges til – positivt og negativt?

Mester Gert Westphaler (1723)

Tilskuerne havde ifølge Holberg ikke været tilfredse med komedien om den stortalende barber Gert Westphaler i dens oprindelige form fra 1723, og derfor omskrev han teksten og genudgav den året efter.

Komedien tematiserer borgernes omgangsformer i den gryende offentlighed, som opstod i 1700-tallet. Som læsere og tilskuere bliver vi vidner til en række eksempler på samtaler, der bryder sammen. Måske kan mødet med stykket tjene til, at vi reflekterer over, hvad der skal til for at få en samtale til at fungere.

Gert taler gerne og længe om let og slet fordøjede politiske emner, han har tilegnet sig i dagspressen. Han kommer ustandseligt til at distrahere sig selv og kommer aldrig til sagen. Således formår han ikke at fri til apotekerens datter, selv om forældrene er blevet enige om forlovelsen. Ellers oplever han, at folk flygter fra ham, når han taler. Komedien slutter med, at Gert ved en domstol dømmes til tre dages tavshed. I fjerde akt, 10. scene, oplever Gert at møde en person, der taler lige så meget som ham selv.

Tekst

Spørgsmål

 1. Karakteriser genren – gerne ved hjælp af afsnittet om Komedietype, som findes på siden om Komedierne
 2. Hvad kan man ud fra tekstuddraget sige om de forskellige personer?
 3. Find eksempler på, hvor kommunikationen brister
 4. Er der forsøg undervejs på at styre samtalen?
 5. Hvad kan man udlede om sproget?
 6. Kan man udlede noget om Holbergs syn på sproget ud fra komedien?
 7. Find eksempler fra vores tid, hvor samtalen bryder sammen på grund af manglende forståelse for, hvad der kræves for, at samtalen bliver vellykket

Orthografiske Anmerkninger (1726)

I 1726 udgav Holberg Orthographiske Anmerkninger som tillæg til digtet Metamorphosis eller Forvandlinger. I teksten giver Holberg en kort beskrivelse af sin holdning til retskrivning, og han fortæller om, hvordan han tilegnede sig sprog i sin barndom og ungdom. Endelig taler han om sin holdning til det danske sprog. 

Tekst

 • Læs Orthografiske Anmerkninger (s. 92-93: “Disse faa efterfølgende Orthographiske … ej heller at orthographere dem ret”) [EJ MODERNISERET]
 • Læs Orthografiske Anmerkninger (s. 95-96: “Naar man dette eftertænker ... finder mig at have taget feil”) [EJ MODERNISERET]

Spørgsmål

 1. Hvorfor mener Holberg, at det vil være en god idé at skabe faste regler for, hvordan man bruger det danske sprog?
 2. Hvordan beskriver Holberg sin egen sprogtilegnelse?
 3. Hvad er ifølge teksten fordelene ved det danske sprog?
 4. Svarer Holbergs opfattelse af det danske sprog til din opfattelse? Hvorfor, hvorfor ikke?
 5. Find på nettet eksempler på, hvad udlændinge mener om det danske sprog (søg fx på ”udlænding om det danske sprog”)
 6. Hvordan svarer udlændingenes opfattelser til Holbergs?
 7. Hvordan svarer opfattelserne til din opfattelse af det danske sprog?

Ordforklaringer

billighed  rimelighed, retfærdighed
novitet  nyhed, afvigelse
analogie  overensstemmelse
remedere  råde bod på, rette
orthographiske regler  regler for korrekt stavemåde, retskrivning
tyke  mening, skøn
raison  forklaring, begrundelse
anarchie  anarki, uorden, lovløshed
optugtelse  opdragelse
raisonerede  tænkte
ammestuen  stuen, hvor familiens børn og barnepiger opholder sig
Jean de France  komediekarakter, der mister sit sprog og sin identitet efter et kort ophold i Frankrig
numerus  ordstilling
bequem  velegnet
laconisk  noget, som stammer fra Lakedaimon (Sparta); ordknap
affectation  unaturlig, kunstlet
zirat  ære

Epistel 377 (1749)

I den korte Epistel 377 fra fjerde bind af Epistler fra 1749 skriver Holberg, hvorfor han mener, at det er vigtigt at lære børnene modersmålet.  

Tekst

Spørgsmål

 1. Lav en genreplacering
 2. Hvem er den tilsyneladende modtager, og hvem er den egentlige modtager af epistlen?
 3. Hvorfor mener Holberg, at det er vigtigt for børnene at lære modersmålet først?
 4. Hvordan svarer kongefamiliens opfattelse af sproget til Holbergs?
 5. Hvordan svarer Holbergs opfattelse til beskrivelsen i Orthographiske Anmerkninger ovenfor? 

Ordforklaringer

permission  tilladelse
alamodiske  nymodens