search-icon

Maskeraden

På denne side om maskerader vil du ud over en præsentation af maskeraderne i det 18. århundrede få mulighed for at arbejde med Holbergs komedie Maskerade, ligesom du kan læse om Holbergs tanker om maskeraderne. Temaet kan gøre dig klogere på, hvorfor maskeraden er så vigtig for at forstå Holbergs tanker. I øvrigt bliver der lagt op til en diskussion af, hvilken rolle masker spiller i nutiden.

Indhold

Maskerader i Danmark

Maskeraden er vigtig for at forstå Holbergs forfatterskab. Den er også central for at forstå Holbergtiden. Og måske kan maskeraden gøre os klogere på vores egen tid.

Frederik 4. blev på sine Italiensrejser 1692-1693 og 1708-1709 begejstret for de storslåede maskerader, han så i Venedig. I 1701 afholdt han maskerade i København, og alle indbudte skulle møde udklædte som tyrkere, russere, polakker eller persere. Efter sin anden rejse til Italien afholdt han maskerader på slottet hver onsdag. Nu var maskeraderne ikke længere et eksklusivt hoffænomen, men var åbne for offentligheden, så det bedre borgerskab også fik adgang til løjerne. Helt op til 4.000 mennesker deltog.

Ideen om offentlige maskerader var dog ikke helt uproblematisk i samtiden, og i flere omgange kom der kortvarige forbud mod maskerader i byen. I 1711 under den store pestepidemi mente man, at smitten kunne sidde i tøjet, og følgelig kom der et forbud, mens pesten varede. I 1712 kom der et reskript (forordning), der søgte at indskrænke usømmeligheden i forbindelse med maskeraderne. Trods frygten for sygdom og synd spredte maskeraderne sig uden for hoffet, og teatret i Lille Grønnegade, der var i konstante pengeproblemer, forsøgte at tjene penge ved at arrangere maskerader.

Modstanden mod maskeraderne voksede dog, og allerede i 1724 blev de forbudt af kongen. Officielt var begrundelsen, at der foregik ukontrollabelt hasardspil og anden usømmelighed. Stærkt medvirkende til forbuddet var givetvis også den pietistiske kristendom, som langsomt, men sikkert vandt frem allerede i årene før Christian 6.s tronbestigelse i 1730. Efter tronbestigelsen udfoldede han sammen med sin dronning, Sophie Magdalene, ideerne i fuldt flor. Der var tale om en inderliggjort kristendom, der kæmpede mod enhver form for synd.

En af Holbergs mest berømte komedier hedder Maskerade og blev førsteopført ganske kort efter, at maskeraderne var blevet forbudt i København. Teatret led økonomisk på grund af forbuddet, og Holberg har med denne komedie forsøgt at levere et partsindlæg, samtidig med at han rejste det interessante spørgsmål, om maskering kan løsne op for normer og facader i dagligdagen.

Opgaver

Maskerade (1724)

Holberg skrev sin komedie netop på det tidspunkt, hvor forbuddet mod maskerader trådte i kraft. Det er således oplagt at tænke på komedien som et forsøg på at skaffe et økonomisk grundlag, der kunne sikre teatrets overlevelse.

Oprindelig havde teatret givet opgaven med at skrive denne komedie til J.R. Paulli (1691-1759). Opgaven havde lydt på, at han skulle skrive en komedie om maskerader og julestuer. Skuespillerne nægtede at spille stykket. Derfor blev det overdraget til Holberg, der greb opgaven. Han delte stykket i to dele, som han omskrev til selvstændige komedier, Julestue og Maskerade, med respekt for komediens regler og med forståelse for, hvordan man får replikkerne til at leve på scenen.

Tekst

Spørgsmål

 1. Se på rollelisten, og overvej, hvem der hører sammen, og hvem der er hovedpersonerne
 2. Undersøg, hvor mange akter komedien har. Overvej i denne sammenhæng, hvilken funktion intermediet efter første akt har.
 3. Undersøg, hvordan forholdet mellem replikker og regibemærkninger er
 4. Undersøg sproget i replikkerne: Taler personerne neutralt – høj eller lav stil?

1.akt

 1. Beskriv betydningen af tiden i første scene
 2. Hvorfor starter komedien med, at Henrik og Leander ikke har styr på, hvad klokken er?
 3. Hvordan præsenteres forlovelseshistorien i 2. scene, og hvori består problemet?
 4. Hvilken opfattelse af maskeraden får man gennem de første scener?
 5. Hvad er Magdelones forhold til maskerader? (3. scene)
 6. Hvad er Jeronimus’ forhold til Leander og Magdalene? (4. scene)
 7. Hvordan var forholdene i gamle dage ifølge Jeronimus? (4. scene)
 8. Hvad er det, Jeronimus frygter ved maskeraderne? (6. og 7. scene)
 9. Hvad er Arvs motiver for at hjælpe Jeronimus?
 10. Hvordan lykkes det Henrik at narre Arv? (11. scene)

2. akt

 1. Hvad er Leonards holdning til maskeraden?
 2. Hvad er Henriks argumenter for maskeraden? (3. scene)
 3. Hvorfor får Henrik lov til at sige det, han gør?
 4. Hvad er Leonards holdning til maskerader?
 5. Beskriv Henrik og Leanders samtale om kærlighed (4. scene)
 6. Hvilken funktion har komedien i komedien?
 7. Hvordan reagerer Jeronimus, da han hører, at Leander er blevet forelsket i en anden? (2. akt, 7. og 8. scene)

3. akt 

 1. Hvordan forholder Leonora sig til sin kærlighed? (1. scene)
 2. Beskriv Leonora og Leanders møde (2. scene)
 3. Hvorfor er Leonard mod Leonoras nye kærlighed? (3. scene)
 4. Hvad er Pernilles argumenter for Leonoras kærlighed?
 5. Beskriv forløbet i mødet mellem Leonard og Jeronimus (4. scene)
 6. Overvej i denne sammenhæng forholdet mellem, hvad vi som publikum ved, og hvad personerne ved
 7. Hvorfor er Henrik klædt ud som jøde? (5., 6. og 7. scene)
 8. Hvad sker der, da Jeronimus afslører Henrik? (9. scene)
 9. Hvordan forholder Leonard og Jeronimus sig til den frygtede katastrofe? (11. scene)
 10. Hvordan løses konflikten i komedien? (12. og 13. scene)
 11. Hvordan skal Henriks afsluttende replik forstås? (13. scene)

Generelle spørgsmål

 1. Find eksempler på, at ordenen bliver udfordret eller ophævet.
  1. Indledende scene – om tiden
  2. Henrik som djævel (1. akt, 11. scene)
  3. Henrik går i søvne (2. akt, 1. scene)
  4. Henriks komedie i komedien (2. akt, 4. scene)
  5. Henrik som jødepræst (3. akt, 5., 6., 7., 8. scene)
  6. Brev til Leonard fra Pernille (3. akt, 11. scene)
 2. Passer aktinddelingen og indholdet af akterne med det forventelige?
 3. Overholder komedien de tre enheder (tidens, stedets og handlingens enhed, jf. temaet om Komedier)?
 4. Find eksempler på de underordnede krav
 5. Karakteriser Henrik
 6. Karakteriser Leander
 7. Karakteriser Jeronimus
 8. Karakteriser Magdelone
 9. Karakteriser Arv
 10. Karakteriser Leonard
 11. Hvori består humoren? Kom med eksempler
 12. Find eksempler på, at komedien peger på sig selv som komedie
  1. Henrik som jøde
  2. Henrik (3. akt, 13. scene)
  3. Maskerade som tema

Filmklip

Spørgsmål

 • Overvej, hvilke tanker der ligger bag denne opsætning
  1. Hvad siger skuespilchefen?
  2. Hvad siger skuespillerne?
  3. Hvilke tanker kan man gøre sig om scenografien?
  4. Hvilke tanker kan man gøre sig om kostumerne?

Epistel 347 (1749)

 Holberg · Et udvalg s. 330-332

I Epistel 347, som udkom i det fjerde af de fem bind epistler, som Holberg udgav i sine sidste leveår, leverer han et forsvar for maskeraderne.

Tekst

Spørgsmål

 1. Hvad er maskeradernes oprindelse?
 2. Hvorfor mener Holberg, at vi lever i en evig maskerade?
 3. Hvad er Holbergs forklaring på modstanden?
 4. Hvad er det ved maskerne, der gør dem så interessante hos Holberg?
 5. Perspektivér til i dag. Bruger vi også masker i dag? På Facebook, når vi finder vores tøjstil, osv.
 6. Overvej, om der er ligheder og forskelle i forhold til i dag
 7. Overvej, hvilken funktion vores moderne maskerader har

Ordforklaringer

den betænkning jeg har gjort over eder  jf. Epistel 267
dårlig  moralsk fordærvelig
inventionen  ideen
den naturlige stand  tilstand, mennesket befandt sig i før kulturen og samfundspagten
saturnalier  romersk højtid for Saturn fejret omkring 17. december.  Ud over ofringer til guden var der optog og festligheder i byen. I hjemmene gav man hinanden gaver, og herrer og tjenere byttede klæder og roller for en dag.
karakteriserede mennesker  mennesker med titel og rang
familiariserede  omgikkedes fortrolig med folk uden for ens egen stand
berustede  bevæbnede
husvalelse  som har fundet trøst og lindring
respirere  trække vejret
harnisk  rustning
societeter  selskaber
gennemheglet  kritiseret
suiter  følger, konsekvenser
censores  kritikere
foregiver  hævder, påstår
Henrik i komedien  karakter i komedien Maskerade
monsieur Barbeyrac  Jean Barbeyrac (1674-1744), skrev en afhandling om kirkefædrenes moral, Traité de la Morale des Pères de l’Eglise, 1728
indifferente  ligegyldige
postiller  prædikensamlinger
rekommandere  anbefale
fortaler  bagtaler
føje  god grund
exces  overdrivelse
deklamere  prædike
prækaution  varsomhed
divertissements  fornøjelser

Tre maskeradebilleder

11 (artikelnummer) Le Coffre Fr.berg.png

Loftsmaleri af maskerade på Frederiksberg Slot af Benoît Le Coffre (1671-1722). Le Coffre var født i Danmark, men uddannet som maler på kunstakademiet i Paris. I 1696 kom han tilbage til Danmark, hvor han efter Frederik 4.s tronbestigelse blev hofmaler. Læg mærke til, at tyrken i venstre hjørne sandsynligvis er Frederik 4. ved siden af sin dronning. Frederiksberg Slot. Her gengivet efter Lyngby, Thomas et al.: Magt og Pragt, Gads Forlag 2010, s. 144-145.

33 a. C.A._Lorentzen_-_Maskerade._Intermedium_-_KMS468_-_Statens_Museum_for_Kunst.jpg

Maskeradescene. C.A. Lorentzen (1749-1828) gengiver her maskeradescenen (også kaldet Intermedium) fra komedien Maskerade. Maleriet er fra 1813 og er en af de mange scener fra Ludvig Holbergs komedier, som Lorentzen malede. Statens Museum for Kunst, © SMK.

11 (artikelnummer)_ Sv. Johansen scenetæppe.jpg (1)

Fortæppe på Det Kongelige Teater. Svend Johansens (1890-1970) skitse til fortæppe i forbindelse med opsætningen af Maskerade på Det Kongelige Teater i 1954. Svend Johansen er repræsentant for den tidlige danske modernisme sammen med Vilhelm Lundstrøm (1893-1950) og Axel Salto (1889-1961). Det Kongelige Teater.

Spørgsmål

 1. Beskriv de tre billeder fra hvert deres århundrede
 2. Læg mærke til kostumerne
 3. Beskriv det rum, maskeraden foregår i
 4. Beskriv de personer, som er maskerede
 5. Hvordan svarer malerierne til Holbergs forståelse af maskerader?
  1. Epistel 347
  2. Komedien Maskerade
 6. Sammenlign med moderne eksempler på maskeringer. Her følger nogle eksempler. Kom gerne med andre
  1. Søg eventuelt på fotografen Cindy Sherman
  2. Maskeringsforbud
  3. Iscenesættelser og maskeringer på sociale medier, i mode og med sminke
  4. Udklædningsfester (halloween, fastelavn, karneval, temafester osv.)