search-icon

Grønland

På denne side kan du læse, hvordan Grønland indgik i oplysningstidens udforskning af verden og af menneskets natur. Du kan læse Holbergs betragtninger om mødet mellem naturen og kulturen, og du kan se, hvordan naturmenneskets ærlige iagttagelser ifølge Holberg kastede et nyt blik på civilisationen. Desuden kan du læse om forholdet mellem mission og handel. Her er gengivet et uddrag af Holbergs danmarkshistorie og to af hans epistler. I øvrigt er der kilder til grønlænderoptoget i 1724. Nederst i temaet finder du henvisninger til nogle fiktive fremstillinger af mødet med Grønland, som kan inspirere til videre læsning.

Indhold

Besøg fra Grønland

Allerede vikingerne havde været i Grønland, men forbindelsen til øen ophørte. I 1700-tallet genoptog man Christian 4.s ambitiøse planer om at skabe kolonier og handelsforbindelser rundt om i verden. Samtidig mente præsten Hans Egede (1686-1758), at det var på tide at genoptage kontakten til Grønland for at udbrede Guds ord. Ideen om at udvikle handlen passede godt sammen med Egedes planer om at missionere. Med fredsslutningen efter Store Nordiske Krig gik kongen ind i projektet og støttede oprettelsen af Det bergenske Grønlands-kompagni. Man udrustede en missionsekspedition med Hans Egede i spidsen. Da Egede i 1724 bragte to grønlændere med tilbage til København, vakte det kæmpe interesse hos københavnerne – også hos Holberg.

I 1724 ønskede kompagniet at lave et reklamefremstød for handlen, og Hans Egede overtalte to grønlændere, Pooq og Qiperoq, til at tage til København, hvor de blev vist frem for den forlystelseshungrende og nysgerrige befolkning, og under en storslået parade sejlede de to grønlændere gennem de københavnske kanaler. Hele besøget, der var betalt af Det bergenske Grønlands-kompagni, var en stor succes og viste de mange muligheder, der lå i handlen med fjerne egne.

For Holberg gav grønlændernes kolossalt populære besøg anledning til overvejelser, som forplantede sig til bogform. Allerede i sin Danmarks riges historie, der udkom i perioden 1732-1735, bragte Holberg den eventyrlige beretning om søofficeren Jens Munk (1579-1628), der under Christian 4. blev sendt ud for at finde Nordvestpassagen. Senere skrev Holberg flere epistler om Grønland, bl.a. de to epistler nr. 350 og 401 (jf. nedenfor), hvor Pooq og Qiperoq bliver hans talerør, og hvor han gennem dem udfordrer en række forældede indretninger i det danske samfund.

Oplevelsen af grønlænderne i København svarede til den inspiration, Holberg fik fra sin læsning af den franske forfatter og filosof Montesquieus (1689-1755) fiktive brevroman Lettres persanes (Persiske breve) fra 1721. Her var hovedpersonen en persisk prins, der besøgte Paris og skrev breve hjem. I brevene undrede prinsen sig over de eksotiske vaner og mærkelige institutioner, som han oplevede i Frankrig. Med prinsen som talerør og under dække af, at det bare var fiktion, udleverede Montesquieu tåbeligheder i datidens Frankrig. Montesquieu ønskede med sin maskerede kritik at få sine læsere til at reflektere over indretningen af samfundet.

Den fornyede interesse for det nordatlantiske i 1700-tallet, besøget fra Grønland og Montesquieus Persiske breve gav anledning til, at Holberg gjorde sig nogle moralfilosofiske overvejelser. I Holbergs betragtninger om grønlandske forhold fik natur og kultur lov til at mødes. Hans refleksioner i de historiske værker og i epistlerne udgjorde således en dansk pendant til den nyeste franske litteratur.

Opgaver

Uddrag af Danmarks riges historie (1732-1735)

 Holberg · Et udvalg s. 218-222 

I Danmarks riges historie beskriver Holberg bl.a. Jens Munks betydningsfulde grønlandsfærd. Holberg var optaget af at skildre ærefulde og heltemodige bedrifter, der pegede frem mod det dansk-norske riges ambitioner i Holbergs egen tid.

Tekst

Spørgsmål

 1. Hvorfor kom ekspeditionen i stand?
 2. Hvordan forløb rejsen?
 3. Hvordan reagerede grønlænderne på mødet med Munk?
 4. Hvordan karakteriseres kongen?
 5. Hvem har æren af den store Grønlandsfærd?
 6. Hvorfor bringer Holberg mon denne beretning i sin danmarkshistorie?

Ordforklaringer

reusserede  havde heldet med sig
Hudson  engelsk opdagelsesrejsende, der lagde navn til Hudsonfloden
Ostindien  Indien
Kap Farvel  sydspidsen af Grønland
gevær  våben
admirerede  beundrede
brustne  bristede, gået i stykker
tarmløb  diarré
faldt tænderne dem af munden  på grund af skørbug som følge af c-vitaminmangel
blodgang  smertefuld tarmsygdom med blodig diarré
værkbrudne  smertefulde
vederkvægede  gav fornyede kræfter
inkommoderet  generet, ulejliget, plaget
sluppe  chalup, lille båd
konservere  redde
curiositet  nysgerrighed
hofmester  ledende embedsmand og kongens stedfortræder
naturalist  naturforsker
Spitsbergen  Svalbards nordligste ø
Leonino  Leonin, spansk naturforsker, der deltog i ekspedition til Spitsbergen, men døde kort tid efter hjemkomsten

028_110070.jpg (1)

Hans Egede og grønlænderne. Den grønlandske sælfanger og kunstner Aron fra Kangeq (1822-1869) har her lavet et billede af Hans Egede, der smører salve på øjene af en blind grønlænder. Grønlænderen får at vide, at han må bede til Jesus for at få synet tilbage. Man fornemmer, at grønlænderne er nysgerrige og skræmte på én og samme tid. Hans Egede kaldes Grønlands Apostel. Billedet her er gengivet fra ’Således skriver jeg, Aron’. Samlede fortællinger og illustrationer af Aron fra Kangeq, udgivet af Kirsten Thisted, Atuakkiorfik 1999.

Epistel 350 (1749)

 Holberg · Et udvalg s. 333-336

Holbergs Epistel 350 fra 1749 handler om grønlændernes naturbegavelse.

Tekst

Spørgsmål

 1. Hvordan beskrives grønlænderne?
 2. Hvad baserer Holberg sine overvejelser på?
 3. Hvad siger Holberg om de forskellige opfattelser af månen?
 4. Hvordan beskrives København gennem grønlændernes øjne?
 5. Hvad siger opfattelsen af København om grønlænderne?
 6. Hvad lærer vi om mennesket i naturtilstanden?
 7. Hvad kan man udlede om religion?
 8. Hvilke tanker rejser sig af grønlændernes syn på missionærerne i Grønland?

Ordforklaringer

Grønlandsbeskrivelse  Hans Egedes beskrivelse af sin Grønlandsrejse i 1721
rare  sjældne
upolerede  udannede
vankundige  udygtige
immoralitet  manglende moral
Ludovicus Vives  Juan Luis Vives (1492-1540), spansk humanist
execution  henrettelse
destituerede  som ikke ejer eller er blottet for noget
age  køre
skarn  skrald
portechaise  bærestol
den arvelige synd  arvesynden; menneskeheden arver ned gennem generationerne synden fra Adam og Eva
karolek  grønlandsk ord for grønlænder
herrnhuttere  medlemmerne af pietistisk trosretning (inderliggjort kristendom)
malabariske  fra eller vedr. Malabarkysten (den sydligste del af Indiens vestkyst)

19 (artikelnummer) Grønlænderoptog_kisteblad_cl_326_1_KB.jpg

Grønlænderoptoget gennem Københavns Havn 1724. Da de to grønlændere Pooq og Qiperoq besøgte København i 1724 skete det for at skabe interesse for det grønlandske handelskompagni. Pooq og Qiperoq sejlede rundt om Københavns Slot, og det imponerende optog blev fulgt af 75.000 begejstrede tilskuere. Kobberstikket her viser, hvordan det storslåede optog tog sig ud. Under kobberstikket er der aftrykt af en beskrivelse af, hvem der var i hvilke både:

Nr. 1
Forrest en chalup, som holdt farvandet ryddeligt.
Nr. 2
En båd med pauker og trompeter, som fra admiralens chalup fik at vide, hvornår de skulle sejle eller ligge stille.
Nr. 3
Admiralens chalup med den ene af det grønlandske kompagnis direktører og bogholderen, der også var grønlændernes tolk.
Nr. 4
En lang chalup med musikere og en sanger, der sang de to arier foran slottet og foran kronprinsens palæ.
Nr. 5 og 6
De to grønlændere i deres egne både, så man kunne se deres færdigheder som roere med én åre med et blad i hver ende. Med deres kastepile skød de på temmelig lang afstand adskillige ænder, der var blevet sat ud i kanalen.
Nr. 7 og 8
To små norske joller som sekundanter til at assistere grønlænderne, hvis der skulle ske grønlænderne noget. I øvrigt skulle de bringe admiralens ordre videre, hvis der var behov for det.
Nr. 9
En chalup med den første fane stående i forstavnen, hvorpå der var malet Grønlands nationalvåben, som er en hvid bjørn i et blåt felt. På samme chalup førtes en stor hvid bjørnehud på en stang i bagstavnen.
Nr. 10
En chalup med en stor rensdyrhud med hårene på og en ditto tilberedt.
Nr. 11
En chalup med en anden fane, hvorpå sås en stor hval. På denne chalup førtes også to hvalbarder.
Nr. 12
En chalup med den tredje fane, som fremviste en hvalros og en narhval. På den chalup førtes to store tilberedte sælskind.
Nr. 13
En chalup med den fjerde fane, som forestillede en torsk og en laks. På denne chalup førtes to store garvede sælskind.
Nr. 14
Den første og meget pyntede chalup med kanoner, som skød efter givne signaler fra admiralens chalup, tre gange dansk løsen [dvs. tre kanonskud]: et foran Københavns Slot; et foran hans kongelige højhed kronprinsens palæ og et ved Holmen.

Billedet tilhører Kort- og Billedsamlingen, Det Kongelige Bibliotek.

Spørgsmål

Til at besvare spørgsmålene her skal du bruge kobberstikket ovenfor samt arien og maleriet nedenfor.

 1. Karakteriser de tre udlægninger af grønlænderoptoget
 2. Beskriv grønlænderoptoget gennem København
 3. Hvilket billede giver optoget af Grønland?
 4. Hvilket billede giver optoget af kongen?
 5. Hvorfor blev der brugt så store ressourcer på optoget?
 6. Hvorfor var optoget så populært?
 7. Hvordan svarer billedet af optoget til Holbergs udlægning i Epistel 350 ovenfor og Epistel 401 nedenfor?

Arie afsunget ved grønlænderoptoget

Da optoget kom forbi Københavns Slot (Christiansborg Slot), blev der afsunget to arier, hvoraf den ene gengives her:

 

Her komme vi, Stoormægtigste Monark,

Fra Grönlands Iis og Kuld til Dannemark,

Og for Dit Konge-Sæde os nedbøje

I Haab, at Du til os Dit milde Øje

         Needkaster som Frommeste Konge på Joord;

         Og lader os lære GUds hellige Oord:

                   Hans Evige Søn

                   Skal være Din Løn,

Om Du vilt fuldkomme vor Ynske og Bøn.

 

         DU Noordens Dronning, fuld af Gud og Dyyd,

         Vort Haab beblandet er med idel Fryyd,

Naar vi, med Fliid, i Ydmyghed betragte,

At Du Din Ejedom ej kandst foragte:

         Til Dronningens Taffel har Grönland henhøørt;

         Til Hende vor Landskyld skal blive fremføørt

                   Naar Handelen kand

                   Kun bringes i Stand:

Saa fryder sig heele Kalalernis Land.

30. groenlaendere-maleri_0_0.jpg

Pooq og Qiperoq. De to grønlændere Pooq og Qiperoq blev foreviget på dette maleri af Bernhard Grodtschilling (1697-1776). Dobbeltportrættet, der blev betalt af Det bergenske Grønlands-kompagni, viser de to grønlændere med stærke og klare blikke, efter at de har været på jagt i det tilsyneladende frodige grønne Grønland. Maleren har tydeligvis ikke været på Grønland. Billedet giver en klar fornemmelse af malerens fascination af det eksotiske. Billedet tilhører Nationalmuseet, København.

Epistel 401 (1749)

 Holberg · Et udvalg s. 340-342

I Epistel 401 finder man de overvejelser, Holberg gjorde sig i forbindelse med grønlændernes besøg, og de tanker, som han formulerede i sin utopiske roman Niels Klim.

Tekst

Spørgsmål

 1. Lav en genrekarakteristik
 2. Karakteriser epistlen rent sprogligt
 3. Hvem henvender epistlen sig til (konkret og virkeligt)?
 4. Hvordan beskrives grønlænderne?
 5. Hvad er Holbergs opfattelse af religionen?
 6. Hvad er ifølge epistlen formålet med Niels Klim?
 7. Hvad er moralen?
 8. Minder epistlen tematisk og formmæssigt om noget, du har læst før?
 9. Overvej, hvilket forhold vi har til Grønland i dag

Ordforklaringer

censorer  kritikere
zirligste  fineste
materie  stof
polerede  kultiverede
examinere  undersøge
herberg  hotel
Brabant  provins i Nederlandene
snyde sig med fingrene  pudse næse uden lommetørklæde
pauker  trommer
taffel  fin middag
morian  person med mørklødet hud
musiqven  musikken
dissonancer  mislyde
cantoren  sangeren
kaprioler  spring med strakte bagben og bøjede forben
Ove Giedde  en af rigets mest magtfulde adelsmand (1594-1660), der i lange perioder af sit liv opholdt sig i Norge
armod  fattigdom
eksercitsplads  øvelsesplads for soldater

Perspektiveringsopgave

Her følger henvisninger til en række tekster, som kan tjene til inspiration. Teksterne kan oplagt bruges til at sammenligne med det billede af grønlænderne, som bliver tegnet gennem de øvrige tekster, der præsenteres på denne side.

 • Søg på holbergskrifter.dk for at finde andre steder, hvor Holberg skriver om Grønland
 • Henrik Pontoppidan: Isbjørnen (1887). Roman om præst, der under det moderne gennembrud besøger Grønland og mærkes for livet, samtidig med at han udstiller forholdene i Danmark
 • Thorkild Hansen: Jens Munk (1965). Dokumentarroman om den dramatiske polarekspedition, som Jens Munk blev sendt på af Christian 4. i 1619 for at finde Nordøstpassagen nord om Canada
 • Margrethe Tjalve: Ise-Skrog (2017). Roman om Hans Egedes kone
 • Kim Leine: Rød mand/sort mand (2018). Roman om Hans Egede

Spørgsmål

 1. Sammenlign fremstillingen af grønlænderne, som de kommer til udtryk i beskrivelserne hos forskellige forfattere
 2. Undersøg, om teksterne giver en forklaring på, hvorfor grønlænderne udskiller sig som noget særligt
 3. Overvej, på hvilken måde forfatternes samtid har betydning for, at de vælger at beskrive grønlænderne på netop den måde, de gør